3.5. Kurumlarda Girişimcilik Programları Altyapısı

Belirli bir stratejik temele dayanan yaklaşım ve kurum içerisinde her seviyede kabul gören bir bakış açısı üzerine inşa edilen kurumlarda girişimcilik programlarının başarıya ulaşma şansı, hiçbir ön hazırlık yapılmaksızın doğrudan programa odaklanan vakalara kıyasla çok daha yüksek oluyor. Girişimcilik programları 3. bölümde tanımlandığı doğrultuda kurumiçi ve kurum dışı olmak üzere iki farklı yöntem ile yürütülebiliyor.

İçeriden Kur: Çalışanlar

Kurumiçi girişimcilik programları yeni fırsatlar belirlemek ve test etmek için temelde şirket çalışanlarından beslenen, şirket içindeki inovasyonun girişimcilik yöntemleri ile kitle-kaynak yaklaşımı bazlı, yani kurumun tamamının harekete geçirildiği ve yapılandırıldığı bir yaklaşım ile hayata geçiriliyor.

Girişimci çalışanlar, fırsatlar üzerinden özgürce eyleme geçebildikleri, girişimcilik kültür ve altyapısının mevcut olduğu kurumlarda ortaya çıkıyor. Bu doğrultuda, yeni fikirlerin denenmesi için zaman ve kaynakların faydalı bir şekilde kullanılmasının yanı sıra, fırsatların ortaya çıkarılması ve çözüm oluşturulmasında girişimci zihniyetinin etkili uygulanması da önem kazanıyor. Tüm çabaların anlaşılması ve uygun bir şekilde ödüllendirilmesi ile çalışanlar sadece fikir bulmak değil, o fikirleri ticarileştirme konusunda da teşvik ve motive edilmiş oluyor.

Yeni fikir ve fırsatların yanı sıra mevcut sorunlara çözümler de kurumiçi girişimcilik programları ile daha etkin adresleniyor. Bunların çözümü, çalışanların problemleri fırsat olarak algılamalarını sağlamaktan ve çözüm geliştirmeleri için gerekli araçları çalışanlara sunmaktan geçiyor.

Kurumiçi girişimcilik programları şirket bünyesinde kolektif çalışmayı tetikleyerek şirket çalışanlarının farklı bölümlerin uzmanlıklarından faydalanmasını ve ortak çözümler aramasını sağlıyor. Böylece kurumiçi girişimcilik programlarını uygulayan şirketler, fikir ve çözümlerin paylaşıldığı, tartışıldığı, birlikte geliştirildiği ve fırsatları hayata geçiren kurumlar olarak da fark yaratıyorlar.

Dışarısı ile Ortak Ol: Ekosistem

Kurum dışı girişimcilik programları, kurum içinde girişimcilik yöntemlerinin sınırlı olduğu ya da kurumiçi girişimcilik programlarına ek olarak stratejik öncelikler ve odak alanlarında kesişim sağlanan paydaşlarla iş birliği geliştirme noktasında öne çıkıyor.

Paydaşlar ile iş birlikleri geliştirerek oluşturulan girişimcilik programları, şirketler için kaldıraç gücü olarak kullanılacak daha geniş yelpezade fikir ve uygulamaya imkân tanıyor. Bu doğrultuda, hem mevcut inovasyon ve girişimcilik ekosisteminden faydalanılması, hem de ekosistemle bağlantı ve etkileşimde kalınmasını sağlayacak sürdürülebilir kanalların yaratılması sağlanıyor.

Kurum dışı girişimcilikte şirketlerin en iyi oldukları alana odaklanarak, ekosistemin farklı üyeleriyle bağlantı kurması, müşteri kanalları veya teknik bilgi gibi şirketin iç kaynaklarını destekleyecek yapılara ulaşarak birbirleriyle bütünleşen değerler yaratmasını mümkün kılıyor. Şirketin ortaklık kuracağı paydaşları belirlemesi için öncelikle ekosistemin haritasını çıkarması ve oluşturulacak iş birliklerinin şirkete ne tür kaynak ve uzmanlık sağlayacağını tespit etmesi, benimsenecek ekosistem stratejisinin önemli adımlarını oluşturuyor. Belirlenen strateji doğrultusunda ekosistemdeki oyunculara ulaşılması ve birlikte çözüm üretmek için fırsatların ve ortak ihtiyaçların paylaşılması adına iş ağlarının kurulması, takip edilecek diğer süreç adımları olarak öne çıkıyor. Kurumdaki yönetici ve çalışanların ortaklık fırsatlarını bulmak ve entegrasyon sürecinde geribildirim döngüsünü hızlandırmak adına sürece dahil edilmesi gerekiyor.

Kurum dışı girişimcilik programlarını başarıyla gerçekleştiren şirketler, ekosistem içindeki birçok oyuncuyla kazan-kazan ortaklıkları kuran ve çevresiyle sürekli etkileşim halinde olarak bu ortaklıkları kurum yapısıyla birleştirebilen kurumlar olarak fark yaratıyor.

 

  • Rehber
  • Paylaş
  • İndir