4 - Nerden Başlamalı ? - 100 Günlük Plan

Kurumlar girişimcilik faaliyetlerine başlamak veya mevcut faaliyetlerini iyileştirmek için biryol haritasına ihtiyaç duyuyor. Bu yol haritasının, şirketlerin olgunluk düzeyine ve odakalanlarına göre değişiklik gösterse de strateji ve vizyon, inovasyon yönetim ve süreçleri ilegirişimcilik kültür bileşenlerini bütünsel olarak kapsaması gerekiyor.

Başlangıç seviyesindeki bir şirket için 100 günlük aksiyon planı aşağıdaki gibi kurgulanıyor:

 • 1. Üst yönetimden bir kişinin kurumlarda girişimcilik faaliyetlerini sahiplenmek ve yönetmek üzere belirlenmesi ve bu kişiye girişimcilik stratejisini şirket genelinde yönlendirecek yetkinin
 • 2 Belirlenmiş kişinin üst yönetim ile, mevcut stratejik hedefler doğrultusunda kurum içi ve kurum dışı girişimcilik stratejisini oluşturması
 • 3. Şirket bünyesindeki girişimcilik yönetişim yapısının oluşturulması ve organizasyonel kurgunun tasarlanması
 • 4. Kurumiçi ve kurum dışı girişimcilik stratejisi doğrultusunda üst seviye iş planının hazırlanması
 • 5. Hazırlanmış üst seviye iş planının üst yönetime sunularak girişimcilik için ayrılacak bütçenin (örn.kaynak, eğitim, etkinlik, vb.) belirlenmesi
 • 6. Kurgulanan organizasyonel yapı için içeriden atanacak ve/veya dışarıdan alınacak kaynakların belirlenmesi ve ekibin oluşturulması
 • 7. Kurumda girişimcilik kapsamında odaklanılacak ana fikir alanlarının belirlenmesi
 • 8. Kurum içinde ve dışında gerçekleştirilecek girişimcilik aktivitelerinin detaylı planlanmasının yapılması
 • 9. Üst ve orta kademe yöneticiler arasından «değişim elçileri» nin belirlenmesi ve bu elçilere girişimcilik ve değişim yönetimi ile ilgili eğitimlerin verilmesi
 • 10. Kurumda girişimcilik kavramlarının (örn.ilkelerin, odak alanlarının, uzmanların, vb.) veplanlanan aktivitelerin şirket içerisinde sözlü veyazılı (örn. konuşmalar, toplantılar, broşür, duyuru,poster, vb.) olarak duyurulması ve yaygınlaştırılması
 • 11. Kurum içerisinde (örn. fikir kutusu, çalıştay,fikir toplama uygulaması, vb.) ve/veya dışında(hackaton, söyleşi, seminer, sohbet, vb.) fikirüretimi ve toplanmasını sağlayacak süreçlerin ve araçların oluşturulması, ilk etkinliğin planlanarak, iletişimin yapılması ve fikir toplanmasına başlanması
 • 12.A - Toplanan fikirlerin belirlenen odakalanları kapsamında kategorilere ayrılması
 • 13.A - Kategorilere ayrılmış fikirleri değerlendirecek komite(ler)in belirlenmesi ve değerlendirme / önceliklendirme kriterlerinin oluşturulması
 • 14.A - Belirlenen kriterler göz önünde bulundurularak, toplanan fikirlerden ticarileşme potansiyeli olanların komite tarafından önceliklendirilmesi ve projelendirilmesi
 • 15.A - Bu projelerde görev alacak kişilerin proje kapsamında uygulanacak inovasyon yönetim süreçleri konusunda bilgilendirilmesi; ekiplere girişimcilik kapsamında ihtiyaç duyacakları eğitimlerin verilmesi
 • 16.A - Projelendirilmiş fikirlerin hızlıca prototiplendirilmesi ve hazırlanan prototiplerin hedef müşteri grupları vepaydaşlar ile test edilerek doğrulanması
 • 17.A - Alınan geri bildirimlere göre tasarlanan ürünlerde / servislerde iyileştirilmelerin yapılması
 • 18.A - Pazara sürülecek ürün/servislerin belirlenmesi ve önceliklendirilmesi için prensiplerin oluşturulması ve bu prensipler kapsamında yapılan değerlendirmeye göre seçilen ürün/servislerin pazara açılış stratejisinin oluşturulması
 • 19.A - Seçilen ürün ve servislerin ticarileştirilerek pazara sunulması
 • 20.A - Kurumiçi girişimcilik kapsamında tanımlanmış faaliyetlerin artırılması ve sürdürülebilir hale getirilmesine yönelik çalışmaların düzenli olarak devam ettirilmesi
 • 12.B - Belirlenmiş odak alanları kapsamında sektör araştırması yapılarak ekosistem oyuncularının ve haritasının belirlenmesi
 • 13.B - Ekosistem ile ortak geliştirilecekfırsatlar ve birlikte üretilecek çözümlerin belirlenmesi
 • 14.B - Potansiyel iş birlikleri doğrultusunda ilgili ekosistem oyuncularıyla iş ağının kurulması; ortak geliştirilecek fırsatlar ve birlikte üretilecek çözümleri değerlendirmek için görüşmelerin yapılması
 • 15.B - Belirlenen ekosistem oyuncuları ile gerçekleştirilecek aksiyonların oluşturulması ve planlamanın yapılması
 • 16.B - Kurum dışı girişimcilik kapsamında tanımlanmış faaliyetlerin artırılması vesürdürülebilir hale getirilmesine yönelik çalışmaların düzenli olarak devam ettirilmesi.
 • Rehber
 • Paylaş
 • İndir